Algemene Voorwaarden

Copyright © 2000 – 2021 VeiligGlijden. Alle rechten voorbehouden Leeftijd
Bij het bezoeken van deze website verklaart de gebruiker 18 jaar of ouder te zijn.

Aanbiedingen 
Alle aanbiedingen in deze internetshop geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de bestelde producten. De aanbiedingen zijn alleen geldig voor de periode die vermeld staat bij het desbetreffende artikel. Indien een artikel in backorder komt zullen wij u daarover informeren. Zeer regelmatig bieden wij artikelen aan tegen aantrekkelijke kortingen. Wanneer u daarvan gebruik maakt door een bestelling voor zo’n artikel te plaatsen, kan VeiligGlijden.nl besluiten het artikel niet te verzenden en het bedrag aan u te retourneren, wanneer de betaling voor het artikel niet binnen een redelijke termijn van een week na het aflopen van de kortings- of aanbiedingen acties.
Indien u een artikel voor het in de aanbieding kwam of voor het tegen korting wordt aangeboden, heeft besteld en betaald, geeft VeiligGlijden.nl geen restitutie voor het bedrag dat u reeds heeft betaald.

Leveringen
U ontvangt van ons altijd een bevestiging wanneer wij uw bestelling hebben verzonden. PostNL zal de zending dan de eerstvolgende bezorg dag bij u aanbieden. Zendingen naar België duren ongeveer 24 tot 48 uur langer.
Bestellingen worden in een strikt neutrale doos geleverd door PostNL. Geen enkele aanduiding op het pakket zal wijzen op een erotische inhoud en als afzender zal FeedCube vermeld staan. In België worden de bestellingen geleverd door de Belgische posterijen.

Levertijd 
VeiligGlijden.nl streeft ernaar zoveel mogelijk uit voorraad te kunnen leveren. Dit is echter niet altijd mogelijk, zodat wij veiligheidshalve een levertijd hanteren van circa 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling. In de regel zal dit echter korter zijn.
Indien de gestelde levertijd niet gehaald wordt, kunt u ons niet aansprakelijk stellen voor enige schade. Als u vindt dat een bestelling te lang op zich laat wachten verzoeken wij u contact op te nemen met [email protected] of via ons telefoonnummer +31 (0) 299 407278.
De goederen moeten u in goede staat bereiken. Indien dit niet het geval is zullen wij direct de goederen vervangen of een andere passende oplossing bedenken. Sextoys, lingerie en voedingssupplementen worden uit hygiënische overweging niet meer geruild na gebruik. Klachten dient u na ontvangst van uw bestelling direct te melden via [email protected] of op ons telefoonnummer +31 (0) 299 407278.

Betalingen 
Al onze online betalingen verlopen via een beveiligde SSL SERVER en worden geïnd door Multisafepay. Zodra de betaling van uw bestelling door ons ontvangen is, beginnen de dagen levertijd pas te tellen.  Indien u niet thuis bent op het moment van aanbieden, ontvangt u van PostNL een briefje in uw bus waar u de zending kunt afhalen.

Ruilen
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via [email protected]. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Persoonsgegevens 
De persoonsgegevens worden via een beveiligde server verzonden. Uw gegevens zullen nooit of te nimmer aan derden worden gegeven, verkocht of uitgeleend. De gegevens zullen alleen binnen onze eigen organisatie worden gebruikt om u op de hoogte te houden van aanbiedingen (als u zich daar voor aanmeld), service, orderstatus en andere gerichte activiteiten.

Prijzen 
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro’s inclusief BTW.
Alle aanbiedingen/afbeeldingen/prijzen zijn onder voorbehoud van type/scan fouten en/of wijzigingen door de fabrikant.

Aansprakelijkheid 
Aansprakelijkheid van VeiligGlijden.nl voor directe en indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Voor het overige rust op VeiligGlijden.nl geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de gronden waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Deze beperkingen van aansprakelijkheid blijven buiten toepassing voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van VeiligGlijden.nl dan wel voor zover deze in strijd zijn met bepalingen van dwingend recht.

Betrokken partijen 
Deze leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die via de website plaatsvinden en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen VeiligGlijden.nl, de leverancier, bij wie u via www.VeiligGleiden.nl artikelen bestelt, en u, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met een overeenkomst.

Leveringsgarantie en veilige betaling !!
Eén van de grootste obstakels bij online transacties is het ontbreken van vertrouwen in de andere partij. Koper en verkoper zijn beiden geografisch gescheiden, hebben geen face-to-face contact en zijn onbekend met elkaar. De koper heeft geen zekerheid dat de goederen geleverd gaan worden en de verkoper is er niet zeker van het geld te ontvangen. Wij zijn als e-commerce bedrijf goedgekeurd door Multisafepay. Multisafepay bemiddelt als een onafhankelijke partij tussen koper en verkoper op het internet om zo aan beide partijen een gegarandeerde en veilige transactie te verzekeren. Wij als verkoper zijn verzekerd van uw betaling en u als koper bent verzekerd van levering van de door u bestelde goederen. Uw betaling blijft dus veilig bij Multisafepay staan totdat u uw bestelling heeft ontvangen. Pas daarna ontvangen wij, als verkoper, uw betaling.

Herroepingsrecht
Bij levering van producten:

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 • Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 • Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Kosten in geval van herroeping

 • Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 • Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 • Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 • De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 • Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 • Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
  Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
veilig_betalen